Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unconventional
unconventional
[,ʌnkən'ven∫ənl]
tính từ
không theo quy ước, trái với thông lệ
trái với thói thường, độc đáo


/'ʌnkən'venʃənl/

tính từ
không theo quy ước
trái với thói thường, độc đáo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unconventional"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.