Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unlawful
unlawful
[,ʌn'lɔ:fl]
tính từ
trái pháp luật, ngoài giá thú
chống lại pháp luật, bất hợp pháp, phi pháp, bất chính
unlawful union
sự kết hôn không hợp pháp
unlawful means
những thủ đoạn bất chính
unlawful child
con đẻ hoang


/'ʌn'lɔ:ful/

tính từ
không hợp pháp, phi pháp, bất chính
unlawful union sự kết hôn không hợp pháp
unlawful means những thủ đoạn bất chính
unlawful child con đẻ hoang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unlawful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.