Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfilial




unfilial
[(')ʌn'filiəl]
tính từ
không thuộc về con cái
bất hiếu, không thích hợp với con cái, không xứng đáng với con cái; không đúng với đạo làm con


/'ʌn'filjəl/

tính từ
bất hiếu, không đúng với đạo làm con

Related search result for "unfilial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.