Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unifiable
unifiable
['ju:nifaiəbl]
tính từ
có thể thống nhất được, có thể hợp nhất được


/'ju:nifaiəbl/

tính từ
có thể thống nhất được, có thể hợp nhất được

Related search result for "unifiable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.