Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsuspected
unsuspected
[,ʌnsəs'pektid]
tính từ
không bị nghi ngờ


/' ns s'pektid/

tính từ
không bị nghi ngờ, không ngờ

Related search result for "unsuspected"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.