Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
utterly
utterly
['ʌtəli]
phó từ
hoàn toàn, toàn bộ, tuyệt đối, dứt khoát, cực kỳ, cùng cực
she utterly despises him
cô ta hoàn toàn xem thường hắn


/' t li/

phó từ
hoàn toàn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "utterly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.