Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wild-goose chase
wild-goose+chase
['waild,gu:s't∫eis]
danh từ
việc làm ngôn cuồng; sự đeo đuổi viển vông


/'waild,gu:s't eis/

danh từ
việc làm ngôn cuồng; sự đeo đuổi viển vông

Related search result for "wild-goose chase"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.