Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zealous
zealous
['zeləs]
tính từ
sốt sắng, hắng hái; có nhiệt tâm, có nhiệt huyết


/'zeləs/

tính từ
sốt sắng, hắng hái; có nhiệt tâm, có nhiệt huyết

Related search result for "zealous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.