Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
country dance
country+dance
['kʌntridɑ:ns]
danh từ
điệu nhảy hai hàng sóng đôi


/'kʌntridɑ:ns/

danh từ
điệu nhảy hai hàng sóng đôi

Related search result for "country dance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.