Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
somewhat
somewhat
['sʌmwɔt]
phó từ bất định
đến mức độ nào đó; hơi; có phần; một chút
it's somewhat difficult
hơi khó
to answer somewhat hastily
trả lời hơi vội vàng một tí
I was somewhat surprised to see him
mình hơi ngạc nhiên khi thấy hắn


/'sʌmwɔt/

phó từ
hơi, gọi là, một chút
it's somewhat difficult hơi khó
to answer somewhat hastily trả lời khí vội vàng một chút

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.