Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
isonomic
isonomic
[,aisou'nɔmik]
Cách viết khác:
isonomous
[ai'sɔnəməs]
tính từ
bình đẳng về chính trị


/,aisou'nɔmik/ (isonomous) /ai'sɔnəməs/

tính từ
bình đẳng về chính trị

Related search result for "isonomic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.