Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
latinise
latinise
['lætinaiz]
Cách viết khác:
latinize
['lætinaiz]
như latinize


/'lætinaiz/ (latinise) /'lætinaiz/

động từ
la tinh hoá (chữ viết)
chuyển theo phong cách La-tinh (phong tục, tập quán...)
dùng từ ngữ đặc La-tinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "latinise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.