Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nurser
danh từ
kẻ xúi giục (nổi loạn)
ông bầu (nghệ thuật)
người bảo trợ
người chăm sóc
người cho búnurser
[nə:sə]
danh từ
kẻ xúi giục (nổi loạn)
ông bầu (nghệ thuật)
người bảo trợ
người chăm sóc
người cho bú


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nurse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.