Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
answerer
answerer
['ɑ:nsərə]
danh từ
người trả lời, người đáp lại


/'ɑ:nsərə/

danh từ
người trả lời, người đáp lại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "answerer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.