Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apologise

apologise
[ə'pɔlədʒaiz]
Cách viết khác:
apologize
[ə'pɔlədʒaiz]
như apologize


/ə'pɔlədʤaiz/ (apologise) /ə'pɔlədʤaiz/

nội động từ
xin lỗi, tạ lỗi
to apologize to someone for something xin lỗi ai về việc gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apologise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.