Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atony
atony
['ætəni]
danh từ
(y học) sự mất sức trương


/'ætəni/

danh từ
(y học) sự mất sức trương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "atony"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.