Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baiting place
baiting+place
['beitiη'pleis]
danh từ
quán trọ dọc đường


/'beitiɳ'pleis/

danh từ
quán trọ dọc đường

Related search result for "baiting place"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.