Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bottom

bottom
['bɔtəm]
danh từ
phần dưới cùng; đáy
at the bottom of the street
ở cuối phố
the bottom of a page
cuối trang
the bottom of a glass
đáy cốc
to sink to the bottom
chìm xuống đáy (biển)
from the bottom of one's heart
tự đáy lòng
(hàng hải) bụng tàu
mặt (ghế)
mông đít
to kick someone's bottom
đá đít người nào
to fall on one's bottom
ngã phệt đít xuống
cơ sở; ngọn nguồn
to get to the bottom of a mystery
tìm hiểu ngọn nguồn của một điều bí ẩn
bản chất
to be a good man at bottom
bản chất là người tốt
sức chịu đựng, sức dai
a horse of good bottom
con ngựa dai sức
to knock the bottom out of an argument
bẻ gãy một lý lẽ
to stand on one's own bottom
tự lập không nhờ vả ai
to be at the bottom of sth
là nguyên nhân sâu xa của điều gì
the bottom falls out of sth
điều gì đã sụp đổ hoàn toàn
bottoms up
xin mời cạn chén!
from top to bottom
từ trên xuống dưới, toàn thể
as smooth as a baby's bottom
rất mịn màng
to touch bottom
chạm tới đáy
ở vào hoàn cảnh sa sút tồi tệ, xuống tới bùn đen
tính từ
cuối, cuối cùng, thấp nhất
bottom price
giá thấp nhất
căn bản
to bet one's bottom dollar
dốc túi đánh cược
ngoại động từ
làm đáy (thùng, xoong...)
đóng mặt (ghế)
mò xuống tận đáy; ((nghĩa bóng)) xem xét kỹ lưỡng (một vấn đề)
(bottom upon) căn cứ vào, dựa trên
nội động từ
suy thoái, hạ xuống tới mức thấp nhất (nói về giá cả...)(Tech) đáy, phần dưới; làm đáy (đ)

/'bɔtəm/

danh từ
phần dưới cùng; đáy
at the bottom of the street ở cuối phố
the bottom of a page cuối trang
the bottom of a glass đáy cốc
to sink to the bottom chìm xuống đáy (biển)
from the bottom of one's heart tự đáy lòng
(hàng hải) bụng tàu; tàu
mặt (ghế)
đít
to kick someone's bottom đá đít người nào
to fall on one's bottom ngã phệt đít xuống
cơ sở; ngọn nguồn
to get to the bottom of a mystery tìm hiểu ngọn nguồn của một điều bí ẩn
bản chất
to be a good man at bottom bản chất là người tốt
sức chịu đựng, sức dai
a horse of good bottom con ngựa dai sức !to knock the bottom out of an argument
bẻ gãy một lý lẽ !to stand on one's own bottom
tự lập không nhờ vả ai

tính từ
cuối, cuối cùng, thấp nhất
bottom price giá thấp nhất
căn bản !to bet one's bottom dollar
dốc túi đánh cược

ngoại động từ
làm đáy (thùng, xoong...)
đóng mặt (ghế)
mò xuống tận đáy; ((nghĩa bóng)) xem xét kỹ lưỡng (một vấn đề)
(bottom upon) căn cứ vào, dựa trên

nội động từ
chạm đáy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bottom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.