Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carnal
carnal
['kɑ:nl]
tính từ
(thuộc) xác thịt, (thuộc) nhục dục
carnal desire
ham muốn về xác thịt
to have carnal knowledge of someone
ăn nằm với ai
trần tục


/'kɑ:nl/

tính từ
(thuộc) xác thịt, (thuộc) nhục dục
carnal desire ham muốn về xác thịt
to have carnal knowledge of someone ăn nằm với ai
trần tục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "carnal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.