Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demolish

demolish
[di'mɔli∫]
ngoại động từ
phá huỷ; đánh đổ
to demolish a doctrine
đánh đổ một học thuyết


/di'mɔliʃ/

ngoại động từ
phá huỷ; đánh đổ
to demolish a doctrine đánh đổ một học thuyết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "demolish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.