Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dust-bowl
dust-bowl
['dʌstboul]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vùng hạn hán kéo dài và có bão bụi


/'dʌst'boul/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vùng hạn hán kéo dài và có bão bụi

Related search result for "dust-bowl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.