Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imploring
imploring
[im'plɔ:riη]
tính từ
cầu khẩn, khẩn nài, van xin
imploring attitude
thái độ khẩn nài, thái độ van xin


/im'plɔ:riɳ/

tính từ
cầu khẩn, khẩn nài, van xin

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "imploring"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.