Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inescapable
inescapable
[,inis'keipəbl]
tính từ
không thể thoát được, không tránh được
không thể lờ đi được


/,inis'keipəbl/

tính từ
không thể thoát được, không tránh được
không thể lờ đi được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inescapable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.