Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kanaka
kanaka
['kænəkə]
danh từ
thổ dân Ca-nác (ở các đảo nam Thái bình dương)
công nhân đồn điền mía ở Uc


/'kænəkə/

danh từ
thổ dân Ca-nác (ở các đảo nam Thái bình dương)
công nhân đồn điền mía (ở Uc)

Related search result for "kanaka"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.