Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lipide
lipide
['lipid]
Cách viết khác:
lipid
['lipid]
như lipid


/'lipid/ (lipide) /'lipid/ (lipin) /'lipin/

danh từ
(hoá học) Lipit

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lipide"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.