Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lollop




lollop
['lɔləp]
nội động từ
tha thẩn, la cà
bước lê đi, đi kéo lê


/'lɔləp/

nội động từ, (thông tục)
tha thẩn, la cà
bước lê đi, đi kéo lê

Related search result for "lollop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.