Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maniacal
maniacal
[mə'naiəkəl]
tính từ
điên khùng, điên cuồng


/mə'naiəkəl/

tính từ
điên, cuồng

Related search result for "maniacal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.