Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mistrustful
mistrustful
['mis'trʌstful]
tính từ
không tin, nghi ngờ, ngờ vực, hồ nghi


/'mis'trʌstful/

tính từ
không tin, nghi ngờ, ngờ vực, hồ nghi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mistrustful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.