Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outfox
outfox
[aut'fɔks]
ngoại động từ
thắng, cáo già hơn, láu cá hơn


/aut'fɔks/

ngoại động từ
thắng, cáo già hơn, láu cá hơn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "outfox"
  • Words pronounced/spelled similarly to "outfox"
    outface outfox

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.