Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
passim
passim
['pæsim]
phó từ
khắp nơi, đây đó (dùng để nói về một tác giả...)
this occurs in Milton passim
điều đó thấy ở khắp trong tác phẩm của Min-tơn


/'pæsim/

phó từ
khắp nơi, đây đó (dùng để nói về một tác giả...)
this occurs in Milton passim điều đó thấy ở khắp trong tác phẩm của Min-tơn

Related search result for "passim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.