Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pirogue
pirogue
[pi'roug]
Cách viết khác:
piragua
[pi'rægwə]
như piragua


/pi'rægwə/ (pirogue) /pi'roug/

danh từ
thuyền độc mộc
thuyền hai buồm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pirogue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.