Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pleadingly
pleadingly
['pli:diηli]
phó từ
với giọng cầu xin; với giọng nài xin


/'pli:diɳli/

phó từ
bào chữa, biện hộ
với giọng cầu xin, với giọng nài xin

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pleadingly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.