Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
re-did


/'ri:'du:/

ngoại động từ re-did

/'ri:did/, re-done

/'ri:'dʌn/

làm lại

tu sửa, tô điểm lại


Related search result for "re-did"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.