Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
save all
save+all
['seivɔ:l]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái để tiết kiệm (thời gian, tiền bạc...); cái để giữ cho khỏi phí, cái để giữ cho khỏi hỏng
quỹ tiết kiệm của trẻ con
cái tạp dề
bộ quần áo mặc ngoài (khi lao động...)


/'seivɔ:l/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái để tiết kiệm (thời gian, tiền bạc...); cái để giữ cho khỏi phí, cái để giữ cho khỏi hỏng
quỹ tiết kiệm của trẻ con
cái tạp dề
bộ quần áo mặc ngoài (khi lao động...)

Related search result for "save all"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.