Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
signora
signora
[si:'njɔ:rə]
danh từ
xinhora; bà, phu nhân (tiếng Y)


/si:'njɔ:rə:/

danh từ
bà, phu nhân (người Y)

Related search result for "signora"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.