Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tetanus
tetanus
['tetənəs]
danh từ
(y học) bệnh uốn ván


/'tetənəs/

danh từ
(y học) bệnh uốn ván

Related search result for "tetanus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.