Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tetanic
tetanic
[ti'tænik]
tính từ
(y học) (thuộc) bệnh uốn ván


/ti'tænik/

tính từ
(y học) (thuộc) bệnh uốn ván

Related search result for "tetanic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.