Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thus
thus
[ðʌs]
phó từ
theo cách đó, như vậy, như thế
to calculate the area of the triangle thus formed
tính diện tích của hình tam giác đã được tạo như thế
hold the wheel in both hands, thus
dùng hai tay nắm lấy tay lái, vậy đó
do đó, theo đó, vì thế, vì vậy
he's the eldest son and thus heir to the title
ông ta là con trai cả, vì thế là người thừa kế tước hiệu
đến như thế, tới mức đó
Having come thus far, do you wish to continue?
đi xa tới chừng ấy rồi, ông có muốn tiếp tục đi nữa không?


/ðʌs/

phó từ
vậy, như vậy, như thế
he spoke thus hắn nói như vậy
vì vậy, vì thế, vậy thì
đến đó, đến như thế
thus far đến đó
thus much bấy nhiêu đó

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.