Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transfix
transfix
[træns'fiks]
ngoại động từ
đâm, chọc thủng
(nghĩa bóng) làm cho sững sờ; làm cho chết khiếp, làm chết đứng
to be transfixed with terror
chết đứng vì khiếp sợ, sợ chết khiếp


/træns'fiks/

ngoại động từ
đâm qua, giùi qua, xuyên qua
(nghĩa bóng) làm cho sững sờ; làm cho chết đứng
to be transfixed with terror chết đứng vì khiếp sợ, sợ chết khiếp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "transfix"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.