Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncock
uncock
[,ʌn'kɔk]
ngoại động từ
hạ cò, thả cò (súng; không bắn)


/'ʌn'kɔk/

ngoại động từ
hạ cò (súng)

Related search result for "uncock"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.