Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
warm-hearted
warm-hearted
['wɔ:m'hɑ:tid]
tính từ
nhiệt tâm, tốt bụng và nhiều tình cảm


/'wɔ:m'hɑ:tid/

tính từ
nhiệt tâm, nhiệt tình; tốt bụng

Related search result for "warm-hearted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.