Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wend


/wend/

động từ

hướng (bước đi) về phía

    to wend one's way home đi về nhà

(từ cổ,nghĩa cổ) điRelated search result for "wend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.