Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
bladdery


adjective
resembling a bladder
Syn:
bladderlike
Pertains to noun:
bladder (for: bladderlike), bladder
Derivationally related forms:
bladder

Related search result for "bladdery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.