Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
couch-grass
couch-grass
['kaut∫grɑ:s]
danh từ
(thực vật học) cỏ băng


/'kautʃgrɑ:s/

danh từ
(thực vật học) cỏ băng

Related search result for "couch-grass"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.