Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cullender
cullender
['kʌlində]
Cách viết khác:
colander
['kʌləndə]
danh từ
cái chao (dụng cụ nhà bếp)


/'kʌlində/ (colander) /'kʌləndə/

danh từ
cái chao (dụng cụ nhà bếp)

Related search result for "cullender"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.