Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
domain


/də'mein/

danh từ

đất đai tài sản, dinh cơ, ruộng nương nhà cửa (của địa chủ...)

lãnh địa; lãnh thổ

phạm vi (ảnh hưởng...), lĩnh vực (khoa học hoạt động...)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "domain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.