Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
form/fɔ:m/

danh từ

hình, hình thể, hình dạng, hình dáng

(triết học) hình thức, hình thái

    form and content hình thức và nội dung

hình thức (bài văn...), dạng

    in every form dưới mọi hình thức

(ngôn ngữ học) hình thái

    correct forms of words hình thái đúng của từ

    negative form hình thái phủ định

    affirmative form hình thái khẳng định

    determinative form hình thái hạn định

lớp

    the sixth form lớp sáu

thể thức, nghi thức, thủ tục, lề thói

    in due form theo đúng thể thức

    good form cách cư xử đúng lề thói

    bad form cách cư xử không đúng lề thói

mẫu (đơn...) có chỗ trống (để điền vào)

(thể dục,thể thao) tình trạng sức khoẻ

    in form sức khoẻ tốt, sung sức

    out of form không khoẻ, không sung sức

sự phấn khởi

    to be in great form rất phấn khởi

ghế dài

(ngành in) khuôn

hang thỏ

(điện học) ắc quy

(ngành đường sắt) sự ghép, sự thiết lập (đoàn toa xe lửa)

ngoại động từ

làm thành, tạo thành, nặn thành

huấn luyện, rèn luyện, đào tạo

    to form the mind rèn luyện trí óc

tổ chức, thiết lập, thành lập

    to form a class for beginners in English tổ chức một lớp cho người bắt đầu học tiếng Anh

    to form a new government thành lập chính phủ mới

    to form an alliance thành lập một liên minh

phát thành tiếng, phát âm rõ (từ)

nghĩ ra, hình thành (ý kiến...)

    to form a plan hình thành một kế hoạch

    to form an idea hình thành ý nghĩ, có ý nghĩ

gây, tạo được; nhiễm (thói quen)

(ngôn ngữ học) cấu tạo (từ)

(quân sự) xếp thành

    to form line xếp thành hàng

(ngành đường sắt) ghép, thiết lập (đoàn toa xe lửa)

nội động từ

thành hình, được tạo thành

    his habit is forming thói quen của anh ta đang thành nếp

(quân sự) xếp thành hàng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "form"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.