Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fern

fern


fern

A fern is a lacy, primitive plant.

[fə:n]
danh từ
(thực vật học) cây dương xỉ


/fə:n/

danh từ
(thực vật học) cây dương xỉ

Related search result for "fern"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.