Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gasometry
gasometry
[gæ'sɔmitri]
danh từ
phép đo khí


/gæ'sɔmitri/

danh từ
phép đo khí

Related search result for "gasometry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.