Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
geometry

geometry
angle
geometry

Geometry is the mathematical study of points, lines, angles, and solids.

[dʒi'ɔmitri]
danh từ
hình học(Tech) hình học; dạng hình

/dʤi'ɔmitri/

danh từ
hình học

Related search result for "geometry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.